Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com

Tất cả sản phẩm

KPIs Setting & Implementing
1.000.000₫
2.500.000₫
Problem Solving Methodology
2.000.000₫
4.500.000₫
Tiêu chuẩn ISO 13485:2016
2.500.000₫
3.800.000₫
Tiêu Chuẩn ISO 17025:2017
3.000.000₫
5.500.000₫
5S & Kaizen
2.000.000₫
3.800.000₫
Kiểm Soát Vi Sinh
880.000₫
1.220.000₫
Technical Sales
2.500.000₫
5.000.000₫
7 QC Tools
2.000.000₫
3.000.000₫
Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018
2.000.000₫
2.500.000₫
HACCP Codex
2.000.000₫
2.500.000₫
Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015
2.000.000₫
2.800.000₫
Khóa Quản Lý Sản Xuất
2.500.000₫
3.500.000₫