Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
01 OCTOBER 2020

Trưởng Phòng QC (Bắc Ninh)

CÔNG TY MICOEM

TUYN DNG NHÂN S CHO NHÀ MÁY MI

 TRƯỞNG B PHN QC
• Tt nghip Đại hc chuyên ngành công ngh thc phm/qun lý cht lượng/công ngh sinh hc…
• Kinh nghim ti thiu 3 năm v trí tương đương
• Làm vic ti Nhà máy Bắc Ninh

 TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CU VÀ PHÁT TRIN V SI (MÌ & PH)
• Tt nghip Đại hc chuyên ngành công ngh thc phm/qun lý cht lượng/công ngh sinh hc…
• Yên cu ti thiu 2-3 năm kinh nghim hiu biết & nghiên cu v bt mì/ si mì
• Làm vic ti Nhà máy Bc Ninh

 TRƯỞNG CA SN XUT: 03 nam
• Tt nghip đại hc chuyên ngành công ngh thc phm/ qun lý cht lượng/ công ngh sinh hc…
• Kinh nghim ti thiu 2 năm v trí qun lý sn xut trong các nhà máy thc phm.
• Làm vic theo chế độ 3 ca.

Tiếp nhn H sơ:
- ng viên quan tâm xin vui lòng ghi rõ v trí mun ng tuyn và gi CV/h sơ đến cho chúng tôi theo địa ch
- Email: micoem@micoem.vn hoc
- Địa đim: S 8, đường TS15, Khu công nghip Tiên Sơn, Bc Ninh.
- S đin thoi: 0222.3710120/3714146 – Phòng Nhân s

Viết bình luận của bạn: