Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
13 SEPTEMBER 2019

Technical Sales Officer

SURINT OMYA VIETNAM CO., LTD

Work Location

 

Applying                    

 

Contact

 

HCMC Office – 2/29 Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District.

(Transportation: not provided)

 • Option 1: Send CV to Surint Omya Vietnam Co.,Ltd.

Address: HCMC Office – 2/29 Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District.

Benefits

AS BELLOW

Basis

 • Salary range dpends on skills and experience;
 • Social – health – unemployment insuarance;
 • Annual leave compliance laws;
 • Meal allowance;
 • Per diem allowance.

Others

 • Annual salary review;
 • Annual performance bonus;
 • Training course;
 • Health and accident insuarance 24/24;
 • Health check up (at least 1 time per year);
 • Provident fund;
 • Company trip, team building;
 • Uniform, helmets, overcoat;
 • Birthday leave, Christmas leave;
 • Gift: birthday, marriage, new born, 08/3, 01/6, 30/4, 02/9, 20/10, New year, Lunar new year.

Job title

TECHNICAL SALES OFFICER - PAC

Core Responsibilities

 • Developing and selling Calcium Carbonate products to paper manufacturers: kraft papers, coating papers…);

(Phát triển và bán các sản phẩm Calcum Carbonate (CaCO3) cho các công ty sản xuất giấy bao bì, giấy tráng phủ …);

 • Co-ordinate with region technical experts to develop Calcium Carbonate products to current customers, new customers in paper packaging segment;

(Kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật của khu vực, phát triển các sản phẩm Calcium Carbonate với các khách hàng hiện tại, khách hàng mới trong lĩnh vực giấy bao bì;

 • Seeking opportunity to expand trading products with current and new customers;

(Tìm kiếm cơ hội để phát triển các sản phẩm thương mại với khách hàng hiện tại và khách hàng mới);

 • Assisting the accounting department to recover debts from customers;

(Hỗ trợ phòng Kế toán thu hồi công nợ từ khách hàng);

 • Do weekly & monthly report to Sales manager;

(Gửi báo cáo tuần và báo cáo tháng tới trưởng phòng kinh doanh);

 • Co-ordinate with other departments to accomplish the task required;

(Kết hợp với các phòng ban khác trong công ty để hoàn thành công việc).

 • Other tasks which related to sales/marketing activities assigned by Sales Manager;

(Thực hiện các nhiệm vụ khác, liên quan đến các hoạt động bán hàng theo yêu cầu của trưởng phòng kinh doanh).

Job requirement

 • Have knowledge of paper industry, especially for packaging papers (kraft papers);

(Có kiến thức về ngành công nghiệp giấy, đặc biệt về giấy bao bì);

 • Have experience of selling pulp, chemicals, additives, calcium carbonate… to packaging paper manufacturers. Or be working for a kraft paper manufacturer at technical position;

(Có kinh nghiệm bán bột giấy, hóa chất, phụ gia, Calcium Carbonate … cho các nhà sản xuất giấy bao bì. Hoặc đang làm việc cho nhà máy sản xuất giấy bao bì ở vị trí kỹ thuật);

 • Language skill: speaking & writing mandarin requirement;

(Kỹ năng ngoại ngữ: yêu cầu phải biết sử dụng tiếng quan thoại Trung Quốc);

 • Good in communication skill, self-motivatived & teamwork;

(Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và làm việc theo nhóm);

 • Age from: 23-40.

(Tuổi từ 23-40).

 

WELCOME TO OUR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES!

 

Viết bình luận của bạn: