Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
28 MAY 2022

Quy định giới hạn Vi Sinh Vật trong thực phẩm

Bên cạnh Độc tố vi nấm (Mycotoxins), Kim loại nặng (Heavy Metals), thì Vi sinh vật (Microbiology contaminants) cũng là một trong 3 nhóm "mối nguy" được bộ Y Tế quy định giới hạn cho phép trong thực phẩm. Các Quy định này đều là “bắt buộc”.

1. Đầu tiên phải kể đến là 8-3:2012/BYT : Đây là QCVN vi sinh mới nhất được ban hành cho đến hiện tại.

- Cật nhật quy định vi sinh ở hầu hết các nhóm thực phẩm trong Thông tư 46BYT đồng thời bổ sung. Đồng thời một số nhóm thực phẩm khác cũng được cập nhật trong QCVN này.

- Đồng thời, QCVN này cũng có bước cải tiến: Đó là Quy định cỡ mẫu (n), các giá trị giới hạn dưới (m), trên (M),… và cũng được lược bỏ phần lớn các chỉ tiêu vi sinh.

- Hiểu nôm na là QCVN này đã mở hơn khá nhiều so với 46BYT.

Link tải quy chuẩn: https://drive.google.com/file/d/1-9UAG_DQrgObGT62lHBlstaP3horoRB8/view?usp=sharing

2. Quyết định 46:2007/BYT:

- Hầu hết các nhóm thực phẩm trong 46BYT đã được bãi bỏ và cập nhật bởi 8-3/BYT.

- Gần đây, cụ thể là 2021, Hầu hết các nhóm còn lại trong 46BYT đã được bãi bỏ bằng thông tư 12:2021/BYT. Tuy nhiên, còn 1 vướng mắc ở đây. Các nhóm thực phẩm ở 46BYT đã được bãi bỏ, nhưng không được quy định trong bất kì 1 thông tư hay QCVN nào khác. Vì vậy một số doanh nghiệp vẫn dựa vào 46BYT để làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn đầu vào và ra cho quá trình sản xuất của mình.

Link tải quyết định 46: https://drive.google.com/file/d/1cGUq1O1SxkRtYwcBYyBr_0mQGX-dkaJp/view?usp=sharing

3. Thông tư 12:2021/BYT: Như đã đề cập ở trên, TT 12:2021/BYT đã bãi bỏ hầu hết các quy định khác của BYT trong có 46BYT.

Link tải thông tư 12: https://drive.google.com/file/d/1eCtgzA8r37UTRubd5BV_svsASJiOrjUT/view?usp=sharing

4. Thông tư 06:2011/BYT: Dành riêng ở lĩnh vực mỹ phẩm.

Ba quy định trên CEFTworks đã tổng hợp và đính kèm. Tuy nhiên, do TT46BYT rất dài (gần 100 trang, mà phần lớn hết hiệu lực) nên CEFTworks đã cắt và đưa vào phần sau của QCVN 8-3 (QCVN 8-3: Các trang có nền là logo trống đồng; 46BYT là các trang còn lại, phía sau QCVN 8-3).

Link tải thông tư 06: https://drive.google.com/file/d/1Cv2hFLAPM0SStlJC4Po1jbeA2uB_wz67/view?usp=sharing

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp Anh Chị hiểu rõ hơn về các quy định giới hạn vi sinh trong thực phẩm.

Viết bình luận của bạn: