Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
26 FEBRUARY 2021

QC line & Nhân viên Môi trường (Dầu Dây- ĐN)

Công ty c phn Thái Vit Corporation là công ty 100% vn Thái Lan đầu tư, Thái Vit chuyên v sn xut thc ăn chăn nuôi và nuôi heo công nghip.(cũ là Thái Vit Swine Line)

Thái Vit có tr s Qung Nam.

Văn phòng chính Đà Nng, Văn phòng min nam Đồng Xoài - Bình Phước.

Nhà máy Sn xut cám KCN du dây - Đồng Nai.

 

Hin nay Thái Vit có nhu cu tuyn dng các v trí :

 

I. NHân viên QC line - Làm vic KCN Du Dây - Đồng Nai.

 

Yêu cu: Nam, Tt nghip t cao đẳng các ngành Chăn nuôi thú y, thc phm, công ngh môi trường, CN sinh hc. Kinh nghim làm vic công ty thc phm hoc thc ăn chăn nuôi t 6 tháng.

 

II. NHân viên Môi trường - Làm vic ti Văn phòng Đồng Xoài - Bình Phước.

 

Yêu cu: Nam, Tt nghip K sư môi trường, Qun lý tài nguyên môi trường. Kinh nghim làm vic ti các công ty sn xut chăn nuôi ti v trí NV môi trường t 1 năm, sn sàng đi công tác, giao tiếp tt, nhit tình.

 

Mô t chi tiết:

 

1. Qun lý vn đề môi trường không gây ô nhim

- Lp h sơ,tài liu xin các loi giy phép v môi trường

- Chun b nhng h sơ, tài liu cho các đợt kim tra ca cơ quan chc năng

- Phi hp vi qun lý và công nhân ti các trang tri để x lý các vn đề môi trường

- Đề xut xây dng hoc đề xut mua nhng hng mc và thiết b cn thiết phc v cho môi trường

- Chun b kế hoch cho các trang tri mi

- Tìm cách gim chi phí cho công ty nhưng vn đảm bo không nh hưởng đến môi trường

- To ngun thu cho công ty t phân heo hay khí Biogas

 

2. Tư vn cho cp trên

Thông báo và tư vn cho câp trên nhng vn đề môi trường xy ra có nh hưởng

 

3. Lp báo cáo

- Báo cáo cp trên khi có vn đề cn thiết

- Báo cáo cp trên công vic đã làm trong tháng và kế hoch làm vic.

Các Công vic khác theo yêu cu ca trưởng b phn.

Quyn li : Mc lương t 9 - 16tr/tháng. ng viên làm vic Văn phòng được ngh th 7, ch nht, Đóng BHXH theo mc lương CB cao. Thưởng cui năm cnh tranh theo kết qu sn xut kinh doanh ca toàn tp đoàn.

 

Thông tin liên h: ng viên quan tâm vui lòng gi 0911899742 và gi CV ng tuyn theo email: myle.le@tfg.co.th

 

ng viên xa được phng vn trc tuyến. Ưu tiên CV np sm.

 

-----------

Để tìm hiểu các khóa học giúp nâng cao năng lực chuyên môn, vui lòng xem thêm tại:

https://ceftworks.com/collections/all

 

 

 

Viết bình luận của bạn: