Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
23 JUNE 2021

OEE là gì? 

OEE (Overall equipment effectiveness) – Hiệu suất thiết bị toàn diện, dùng để đánh giá mức độ hiệu quả của máy móc theo tỷ lệ %. Hiểu một cách nôm na OEE là 01 giá trị phần trăm (%) thể hiện hiệu suất của thiết bị. Một thiết bị được đánh giá là có hiệu suất cao nếu nó không có thời gian chết, hoạt động sản xuất nhịp nhàng, nhanh chóng và tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng.

Cách tính OEE

OEE = A x P x Q

Trong đó

A (Availability): Độ sẵn sàng của thiêt bị, thiết bị luôn ở trong trạng thái có thể vận hành tạo ra sản phẩm 

A = (Thời gian hữu dụng)/Thời gian chạy máy *100%

P (Performance): Hiệu quả của máy móc khi vận hành (thể hiệu tính liên tục hoạt động của máy)

P = Sản lượng thực tế/ Sản lượng lý thuyết *100%

Q (Quality): Đo lường khả năng sản xuất sản phẩm đạt chất lượng

Q= Sản phẩm đạt chất lượng/Sản lượng thực tế *100%

Từ phân tích chi tiết A, P & Q, OEE có thể được tính toán một cách gọn như sau:

OEE = Sản phẩm đạt chất lượng/ (Thời gian hữu dụng* công suất thiết kế)

Thực hành tính OEE với các dữ liệu bên dưới

Công suất thiết kế: 12000 hộp/giờ.

Khởi động SX từ thứ 2, lúc 0:00, dừng sản xuất vào thứ 6 lúc 24:00. Thời gian hữu dụng: 120 giờ.

Vệ sinh trong tuần hết 4 giờ.

Bảo trì ngày, bảo trì tuần hết 14 giờ/tuần.

Thời gian dừng máy để bảo trì sửa chữa ngắn 3 giờ/tuần.

Thời gian chuyển đổi sản phẩm trong tuần hết 3 giờ.

Tổng số hộp hư hao trong tuần là 10800 hộp

Kết quả: OEE = 81.6%

(Các bạn tự tính xem có ra giống không nhé)

Lưu ý: Hiện nay trên internet có rất nhiều bài viết về OEE bị sai, nên các bạn chọn lọc thông tin nhé!

Viết bình luận của bạn: