Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
08 JUNE 2021

NV Kỹ Thuật Sản Xuất - Nấu Bia

Production Technician - Brewing / NV Kỹ Thuật Sản Xuất - Nấu Bia (Ha Noi Brewery)

Mô tả công việc

- Ensuring all activities in shift must be recorded and reported to superiors and to other operators of the next shift to follow.

Đảm bảo mọi hoạt động trong ca phải được ghi chép và báo cáo cho cấp trên và cho những người vận hành khác của ca sau để theo dõi.

- Implementing the periodical cleaning in Brewing section to make sure maintaining the cleanliness of the incharged areas.

Thực hiện vệ sinh định kỳ khu vực nấu bia để đảm bảo duy trì sự sạch sẽ của khu vực phụ trách.

- Measuring, analysing samples and in-putting into the Qualass to make sure beer is produced according to the approved norms

Đo đạc, phân tích mẫu và đưa vào máy tính để đảm bảo bia được sản xuất theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt

- Monitoring parameters of " First time right" process to maintain quality of beer.

Giám sát các thông số của quy trình “Đúng ngay từ đầu” để duy trì chất lượng bia.

- Performing as a substitute whenever there is absence of other technicians or lack of manpower.

Thực hiện thay thế bất cứ khi nào vắng kỹ thuật viên khác hoặc thiếu nhân lực.

- Liaising with supervisors of other sections for beer hand-over, maintenance or repair purposes to maintain production continuous.

Liên lạc với giám sát viên các bộ phận khác để bàn giao bia, bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhằm duy trì sản xuất liên tục.

- Training for new Operators to share knowledge

Đào tạo cho những người vận hành mới để chia sẻ kiến ​​thức

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- College/ University graduate in Food Technology/ Chemistry, knowledge of brewing process

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/ Hóa học, có kiến ​​thức về quy trình sản xuất bia

- Basic technical knowledge (Mechanic ,Electric)

Kiến thức kỹ thuật cơ bản (Cơ khí, Điện)

- Reading and comprehension the Technical English terms

Đọc và hiểu các thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật

- Being good in computer skill (Ms.Word, Ms.Excel..)

Có trình độ tin học tốt (Ms.Word, Ms.Excel ..)

Ứng tuyển: gửi CV ứng tuyển về địa chỉ email: Nguyenthu.hien2@heineken.com

 

Viết bình luận của bạn: