Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
05 MAY 2019

Một số từ vựng cần thiết khi đi làm

 • BOM: Bill of Material (Phiếu thành phần nguyên vật liệu)
 • BOM: Board of Management: Ban giám đốc
 • Upline: Cấp trên
 • Downline: Cấp dưới
 • Audit: Đánh giá
 • Internal Audit: Đánh giá nội bộ
 • External Audit: Đánh giá (từ bên) ngoài
 • Outsourcing: Thuê ngoài
 • OEM: Original Equipment Manufacturer: Gia công
 • Supplier: Nhà cung cấp
 • Sub-supplier: Nhà cung cấp phụ
 • Raw material: Nguyên liệu
 • Proposal: Kế hoạch dự kiến
 • Confirm: Xác nhận/ đồng ý
 • OEE - Overall Equipment Effectiveness Hiệu suất thiết bị toàn diện
 • Productivity: Năng suất (máy/dây chuyền)
 • Line control: Kiểm soát dây chuyền
 • QC online: Kiểm soát chất lượng trên dây chuyền
 • QA system: Người làm công tác quản lý hệ thống chất lượng (ISO/HACCP)
 • Competency: Năng lực
 • KPI: Key Performance indicator - Chỉ số đo lường hiệu quả công việc
 • Logical thinking: Suy nghĩ theo logic
 • Issue: Sự cố
 • TPM: Total Productive Maintain – Bảo trì toàn diện
 • Overall: Tổng quan
 • Objective: Mục tiêu
 • Task: Nhiệm vụ

(Next time update)

#CEFTworks – English for your job

Viết bình luận của bạn: