Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
18 DECEMBER 2019

Là nhân viên, bạn cần chuẩn bị gì cho đánh giá cuối năm?

Thời điểm tháng 12 là thời điểm hầu hết các công ty tiến hành đánh giá nhân viên cuối năm để cùng xem lại những điểm đạt và chưa đạt trong cả năm 2019. Đây chính là cơ sở để quyết định thưởng và tăng lương cho năm sau. Là nhân viên, bạn đã nỗ lực cả 01 năm để cống hiến cho công ty, vì vậy để được công nhận xứng đáng những nỗ lực đó, bạn cần chuẩn bị kỹ để buổi đánh giá thành công nhé:

  • Xem lại một lượt những KPI đã thống nhất ngay từ đầu với sếp
  • Chuẩn bị chi tiết Fact & Data cho từng mục tiệu, nhiệm vụ cụ thể. Đảm bảo các phương pháp đo lường là thống nhất giữa bạn và sếp.
  • Quy về các con số là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất
  • Chuẩn bị các dự án đã hoàn thành trong năm, vai trò, đóng góp của bạn trong dự án đó. Đặc biệt là những “outstanding” của bạn.
  • Nếu trong cơ cấu tổ chức của công ty, sếp bạn có qua nhiều lính, điều đó có nghĩa là thời gian dành để đánh giá bạn sẽ hạn chế, vì vậy bạn cần chuẩn bị trước 01 file thông tin và in ra khi gặp sếp.
  • Nhìn nhận những điểm cần khắc phục, cải tiến trong năm.
  • Thông thường sếp sẽ hỏi “khuyến mãi” một câu là em mong muốn gì cho năm sau: bạn cần nghiêm túc chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này, nó sẽ giúp sếp bạn có những định hướng phát triển bạn trong năm sau.
  •  

Tùy từng văn hóa, cơ cấu, phương pháp mà mỗi công ty sẽ cách đánh giá khác nhau, tuy nhiên cốt lõi vẫn là những vấn đề được nêu ở trên, vì vậy bạn hãy chuẩn bị tốt nhé. “Thất bại trong sự chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại” (Miura)

 

#CEFTworks – Performance Management

Viết bình luận của bạn: