Bạn có bất kỳ câu hỏi nào? 0935314588 ceftworks@gmail.com
23 NOVEMBER 2020

Khóa ISO/IEC 17025:2017 (05/12/2021)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

A- PHẦN TIÊU CHUẨN

I. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và hoạt động công nhận phòng thí nghiệm

     1. ISO/IEC 17025 là gì ? và có tác dụng gì khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 17025

     2. Quá trình phát triển tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

     3. ILAC là gì? APLAC là gì? MRA là gì? VILAS là gì và mối quan hệ của các tổ chức?

     4. Quá trình đánh giá công nhận tại Việt Nam.

     5. Các tài liệu liên quan đến việc đánh giá công nhận.

II. Tìm hiểu nội dung các yêu cầu của ISO/IEC 17025

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu chung

4.1 Tính khách quan

4.2 Bảo mật

 1. Yêu cầu về cơ cấu
 2. Yêu cầu về nguồn lực

6.1  Yêu cầu chung

6.2  Nhân sự

6.3  Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

6.4  Thiết bị

6.5  Liên kết chuẩn đo lường

6.6  Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

 1. Yêu cầu về quá trình

7.1  Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng

7.2  Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7.3  Lấy mẫu

7.4  Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn

7.5  Hồ sơ kỹ thuật

7.6  Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.7  Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

7.8  Báo cáo kết quả

7.9  Khiếu nại

7.10 Công việc không phù hợp

7.11 Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin

 1. Yêu cầu hệ thống quản lý

8.1  Các lựa chọn (lựa chọn A)

8.2  Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.3  Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.4  Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)

8.5  Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)

8.6  Cải tiến (Lựa chọn A)

8.7  Hành động khắc phục (Lựa chọn A)

8.8  Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)

III. Xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

 1. Chuẩn bị: xác định phạm vi, các vị trí chức danh,…
 2. Khảo sát: đánh giá thực trạng sẵn có, trang thiết bị, nhân lực, đào tạo về hệ thống tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017,…
 3. Xây dựng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm:xây dựng chính sách, thiết lập các thủ tục, xây dựng hệ thống văn bản (sổ tay chất lương, hệ thống qui trình, các biểu mẫu,…) 

4. Áp dụng và đánh giá nội bội

5. Đánh giá công nhận

B- PHẦN YÊU CẦU BỔ SUNG THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 LĨNH VỰC HÓA HỌC 

I- XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP

II- ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

III- ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA KẾT QUẢ

C- PHẦN YÊU CẦU BỔ SUNG THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 LĨNH VỰC HÓA HỌC 

 

I- KỸ THUẬT CƠ BẢN PHÂN TÍCH VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM, NƯỚC

II- XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP

III- ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO & ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA KẾT QUẢ

-------------------------------------------

Thời gian học, địa điểm và học phí

- Thời gian: Học 04 ngày Chủ Nhật (05/12; 12/12; 19/12 & 26/12/2021)
- Địa điểm: Học Online qua Zoom/Google Meets,..
- Học phí ưu đãi trong năm 2021: 2.200.000 VND

Bạn có thể chọn 1 trong những cách thức đăng ký:

Inbox page để được tư vấn

Email về” CEFTworks@gmail.com

Gọi điện thoại đến số 0935.314.588

 

Viết bình luận của bạn: